Route naar inclusief personeelsbeleid

  STUDIEDAG MZ-opleiders

Onder begeleiding  van :   Dhr. Willie Gerth
Thema  :   Route naar inclusief personeelsbeleid
Locatie : Parc Spelderholt, Spelderholt 9, 7361 DA Beekbergen.

Inleiding

De Route naar inclusief personeelsbeleid biedt kansen aan ondernemingsraden.
Veel werkgevers worstelen met het dilemma van de implementatie van Wet Banenafspraak en Quotumregeling en anderzijds het nemen van de boete.
Maar is er een keuze? .
Nederland heeft het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap op 14 juni 2016 geratificeerd. Tussen 2007 en 2016 is de Participatiewet ontwikkeld en in 2013 is het Sociaal Akkoord afgesproken.
Werk aan de winkel dus. En de OR heeft in het kader van art. 28 WOR een taak en rol om inclusief personeelsbeleid te bevorderen. Maar hoe vult de OR die rol in?
Het programma van deze studiedag geeft kennis en inzicht en doet een aantal handreikingen.

Het gehele programma lezen?

of direct aanmelden (u wordt doorgeleid naar www.inkludante.nl): Aanmelden Route naar inclusief personeelsbeleid

Vervolg programmabeschrijving

Cluster 1: Is er motivatie?

Nauwelijks, want er waren verdragen en wetten nodig. Terwijl 15% van de werknemers in Nederland een arbeidsbelemmering heeft.
Welke verdragen en wetten zijn van toepassing? Denk hierbij aan:
Waarom dan wel aan de slag met inclusief personeelsbeleid? Welke positieve of negatieve motivatie kan een werkgever hebben of de werkvloer? Welke factoren van buitenaf kunnen (de)motiverend werken? Is er een kans om inclusief personeelsbeleid op de agenda te krijgen?
Korte toelichting op:
- Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten ( d.d. 1 april 2015)
- VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap ( 2016)
- Art 6 Particpatiewet (Definities in verband met arbeidsinschakeling) en wijzigingen per 1-1-2017
- Besluit en Regeling Loonkostensubsidie Participatiewet (oktober 2014)
- Art 28 Wet op de Ondernemingsraden

Aan de slag met  de vragen:
Welke positieve of negatieve motivaties kan een werkgever hebben of de werkvloer?
Welke positieve of negatieve motivaties kan de OR hebben?
Welke factoren van buitenaf kunnen (de)motiverend werken?
Welke kansen zijn er voor de OR om inclusief personeelsbeleid op de agenda te krijgen

Cluster 2: wie klaart de klus op de werkvloer?

De werknemers!

Al te vaak worden collega’s met een arbeidsbelemmering “gedropt” en moet de werkvloer maar uitvinden hoe met de nieuwe situatie omgegaan moet worden. De OR speelt een belangrijke rol als het gaat om de goede voorbereiding. Het aannemen en integreren van collega’s met een arbeidsbelemmering lukt alleen als de werkvloer staat te trappelen. Zaak dus om hen er tijdig bij te betrekken en te ondersteunen. En onbekend maakt onbemind, hoe pak je dit aan?  Hoe verloopt het proces naar enthousiasme op de werkvloer? Wat zijn de kansen en bedreigingen? Wat is de rol van de OR en van het management in elke fase?
Hoe ga je praktisch aan de slag met de doelgroep?
Hoe functioneert een inclusief team? Hoe worden de taken verdeeld? Hoe gaat de begeleiding?
Aan de hand van een rondleiding op de locatie wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling en werkwijze van deze organisatie op het gebied van inclusief personeelsbeleid.

Cluster 3: aan het werk!

Welke taken kunnen collega’s met een arbeidsbelemmering uitvoeren? Hoe kom je aan collega’s met een belemmering? Waar worden zij op beoordeeld? Hoe wordt dit in de CAO geregeld? Wat is loonwaarde? Hoe wordt dit bepaald en door wie? Wie begeleidt de nieuwe collega? Waarom heeft de OR deze informatie nodig? Hoe kan inclusief personeelsbeleid georganiseerd worden? Partpreni heeft daarvoor een stappenplan ontwikkeld.
Aan de hand van de volgende stappen kan de OR de route naar inclusief personeelsbeleid inslaan.

 1. Kan en wil de OR initiatief nemen?
  Waar liggen mogelijkheden? Hoe pakt de OR dit aan? Welke kaders geeft de OR aan?
  Top-down of bottom-up? Hoe creëer je draagvlak op de werkvloer? Hoe en met wie wordt geëvalueerd?
 2. Gaat het management/bestuur mee? Ja/nee?
  Is er een risico-inventarisatie gemaakt? Boetes, schandpaal? Gaat de OR akkoord?
 3. Het management/bestuur gaat mee!
 4. Starten met het draagvlak.
  Rol van de OR?
  Taakinventarisatie en mogelijkheden bottom-up? Referentiefunctie en normfunctie? Hoe aan de gevraagde 60% eis te voldoen?
 5. Werving& selectie, rol centrum gemeente en arbeidsmarktregio’s, werkgeversservicepunt, de diverse intermediairs. De rol van het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs.
 6. Inbedding op de werkvloer. De rollen en taken van een jobmentor en jobcoach en het verschil daartussen.

Aan de hand van praktijkinformatie wordt het plan van aanpak in kleine groepjes uitgewerkt.

Cluster 4: duurzaam inclusief personeelsbeleid!

Welke factoren spelen mee voor de werkgever om duurzaam collega’s met een arbeidsbelemmering te behouden. Dat kunnen financiële factoren zijn, sociale of publiciteit. Blijvende aandacht is belangrijk. Hoe kan de OR een bijdrage leveren?

Praktische zaken

Datum                    : maandag 15 meil 2017
Tijdstip                   : vanaf 08:15 uur inloop
                                Ochtendprogramma is van 8:30 tot 12.30 uur
                                Lunchbuffet: 12.30 tot 13.00 uur
                                Middagprogramma is van 13.00 tot 17:00 uur
Accommodatie         : Parc Spelderholt, Spelderholt 9, 7361 DA Beekbergen
                                Er is ruim voldoende parkeergelegenheid
                                OV: Vanaf station Apeldoorn buslijn 43 of 91 richting Arnhem.
                                      Stap uit in Beekbergen bij Hotel De Smittenberg.
                                      Loop de Engelanderweg in.
                                      Sla na 700 meter linksaf naar Spelderholt.
                                      Vervolg de weg. U bent gearriveerd.

Begeleider              : Willie Gerth
                               LinkedIn profiel Willie Gerth

Kosten                   :  € 125,00 excl. BTW

Aantal deelnemers  : minimaal 8 - maximaal 12

U ontvangt een bewijs van deelname waarop het gevolgde programma vermeld is.
U ontvangt voor het Register MZ-opleiders  2 PE-punten.
Aanmeldingen kan tot 30 april via de website van onze partner Inkludante. U wordt automatisch doorgeleid.


Aanmelden Route naar inclusief personeelsbeleid